Prodajni program:

Vsebina

 

 

FRIS Finančno-računovodski informacijski sistem  - CCFinPro

Programski paket sestavljajo

·         evrski in devizni saldakonti z glavno knjigo, dani in prejeti krediti

·         likvidatura prejetih računov

·         obračun obresti

·         fakturiranje avansov

·         ECL in INTRASTAT

·         tožbe 

·         obračun DDV

·         osnovna sredstva

·         planiranje in spremljanje stroškov in prihodkov

·         izdelava poljubnih poročil s primerjavo na plan in pretekla leta

·         DIS – Direktorski Informacijski Sistem.

 

Glavna knjiga s saldakonti

Velika večina podatkov se v glavno knjigo in saldakonte prenaša avtomatično preko temeljnic iz ostalih programov (fakturiranje, maloprodaja,  veleprodaja, tolarski in devizni plačilni promet, likvidatura prejetih računov, izvozno fakturiranje, carinsko skladišče, plače, osnovna sredstva, obračun uvoza in izvoza), le kakšne posebne temeljnice se vnašajo ročno. Celo knjiženje plačil kupcev je povsem avtomatizirano, če so le sklici na plačilih standardizirani. Poleg že omenjenih povezav z ostalimi našimi programi je sistem za prevzem podatkov v glavno knjigo in saldakonte povsem odprt in omogoča prevzem podatkov iz poljubnih programov, ki znajo pripraviti računovodsko temeljnico.

 

Prednost programa je v izredno enostavni uporabi, avtomatizaciji kar se da veliko postopkov in pa kumulativnem zbiranju prometa po kontih in partnerjih, kar omogoča takojšen izpis bruto bilance in stanja partnerjev, ne glede na število knjižb. Finančni podatki posameznega kupca ali dobavitelja so dosegljivi takoj.

 

Za vsa poročila lahko izberete poljuben presek podatkov (uporaba filtra),  prav tako lahko  izbirate tudi poljubno urejenost podatkov. Po želji lahko definirate stroškovna mesta, jih povezujete v profitne centre in nato spremljate rezultate vsakega posamezno in seveda tudi celotnega podjetja. Zelo močna je evidenca po poslih oziroma projektih, ki vam omogoča spremljanje nekega projekta na različnih kontih z različnimi poslovnimi partnerji (na osnovi vseh stroškov in prihodkov dobite rezultat projekta). Za potrebe veleprodaje je na razpolaga statistika o prometu, odprtih terjatvah ter plačani in neplačani realizaciji  po potnikih ter odgovornih osebah (osebe, zadolžene za spremljanje posameznega kupca).

 

Izračun zamudnih obresti v saldakontih kupcev je izredno preprost in omogoča različne izračune ter omejevanje izpisa bremepisov, manjših od določenega zneska. Za izračun zamudnih obresti lahko uporabljate zakonsko določeno zamudno obrestno mero ali pa poljubno pogodbeno obrestno mero. Obračun po želji izdela temeljnico obračuna in s tem omogoča avtomatično knjiženje velike količine dokumentov. Obračunana zamujena plačila se označijo in naslednji obračun jih seveda ne upošteva. Kot posebno možnost lahko naredite izračun obresti tudi na neplačani del računa do poljubnega datuma. Izračun omogoča tudi knjiženje prihodkov od obresti po stroškovnih mestih, ki so na obračunanih računih, medtem ko se sama terjatev v saldakontih za posameznega kupca združi. Prav tako lahko informativno izračunate obresti iz dobaviteljskih saldakontov.

 

V deviznih saldakontih imate na voljo povsem avtomatiziran proces računanja tečajnih razlik. Poleg tega program omogoča v skladu z računovodskimi standardi tudi prevrednotenje odprtih obveznosti in terjatev po tečaju Banke Slovenije. Seveda je vključena tudi statistika za poročanje banki Slovenije.

 

Programska rešitev vsebuje tudi modul plan, kjer lahko po stroškovnih mestih planirate tako stroške kot prihodke in nato seveda spremljate realizacijo plana.

 

V modulu Poročila si lahko vsak uporabnik naredi dodatna poročila po svojih željah in potrebah.

 

Pomembni pregledi

·         Informacije o kumulativnem prometu kontov

·         Informacije o kumulativnem prometu kupcev in dobaviteljev

·         Informacije o stanju partnerjev (kot kupec in kot dobavitelj)

·         Rang lestvica največjih kupcev in največjih dolžnikov

·         Rang lestvica največjih dobaviteljev in največjih upnikov

·         Stanje po državah, valutah

 

Poročila iz glavne knjige

·         Promet

·         Konto kartica

·         Bruto bilanca (mesečna, polletna, letna, tekoča)

·         Statistični podatki iz bilance stanja in uspeha (mesečni, polletna, letna, tekoča)

·         Poslovna bilanca uspeha in stanja (mesečna, polletna, letna, …)

·         Poslovna bilanca uspeha po STM (mesečna, polletna, letna, …)

·         Izpis po razredih

·         Konto kartica po STM

·         Promet po STM

·         Promet po poslih

·         Promet po mesecih

·         Odprte in zaprte postavke glavne knjige

·         Konto kartica v povezavi z knjigo prejetih računov

·         Letna konto kartica s povprečnimi stanji kontov

 

Izpisi iz saldakontov

·         Promet

·         Kartica poslovnega partnerja

·         Odprte in zaprte postavke

·         IOP obrazec

·         Opomini

·         Stanje poslovnih partnerjev

·         Zapadle terjatve

·         Predvideni prilivi in odlivi

·         Promet in terjatve po potnikih in odgovornih osebah

·         Plačana realizacija

 

 

Obdelave

·         Obračun obresti

·         Obračun stotinskih izravnav

·         Saldiranje in prehod v novo leto

·         Izračun tečajnih razlik, prevrednotenje odprtih terjatev in obveznosti

·         Razporejanje nespecificiranih plačil

·         Izdelava predlogov za tožbe ( izvržbe )

 

 

Posebnost programa je tudi zmožnost prenosa skoraj vseh poročil in pregledov v MS Excel, kar vam seveda omogoča neomejeno možnost hitre in enostavne izdelave lastnih poročil.

 

Program omogoča prenos tečajnice Banke Slovenije preko internetne povezave, tako da imate vsak dan avtomatsko vneseno ažurno in pravilno tečajno listo. Preko interneta je prav tako možen prenos šifranta davčnih zavezancev in šifranta transakcijskih računov.

 

Finance                                 Na začetek

LIKVIDATURA PREJETIH RAČUNOV

Modul LIKVIDATURA omogoča zajem in likvidacijo vseh prejetih računov v podjetju, tako domačih tolarskih kot tujih deviznih. Zajem podatkov je centraliziran, likvidacija faktur pa je lahko ali distribuirana po različnih oddelkih ali pa tudi centralizirana. Pri likvidaciji faktur lahko uporabljate tudi ključe za avtomatsko delitev stroškov po stroškovnih mestih in protikontih, kar je predvsem prednost pri avtomatskem izračunu vstopnega DDV iz bruto zneska računa. Ključ vam omogoča tudi takojšen preračun zneska DDV v primeru, ko niste upravičeni do 100 % odbitka vstopnega DDV (če je pač oblika vašega poslovanja takšna, da nimate pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV). Program tudi kontrolira obračunane zneske DDV s statusom dobavitelja ( je ali ni davčni zavezanec, je tuja pravna oseba pri uvozu blaga, …). Sama razporeditev fakture po vrstah protipostavk (protikontih) je izredno enostavna, obenem pa je s tem že pripravljena temeljnica za avtomatsko knjiženje v glavno knjigo in saldakonte. Ob sami likvidaciji računa morate definirati tudi način plačila. Praviloma je to virman, lahko pa že ob likvidaciji zapirate račun z odprtim dobropisom ali pa črpate dan avans. Možno je tudi plačevanje na obroke. Za tuje račune je predviden način plačila nalog za nakazilo v tujini ( obrazec 1450). Kot posebna pomoč pri vnosu računov je tudi možnost, da namesto šifre dobavitelja vnašate njegovo davčno številko. Če dobavitelj že obstaja v vašem šifrantu komitentov, potem program preko davčne številke takoj najde njegovo šifro. Kot posebni pripomoček je tudi ažuriranje šifranta davčnih zavezancev na osnovi podatkov republiške davčne uprave. 

 

Programski paket vam omogoča

·         Stalen nadzor nad prejetimi računi

·         Opozorilni seznam nelikvidiranih računov

·         Izpis knjige prejetih računov za blago in storitve

·         Izpis knjige prejetih računov za dana predplačila

·         Izpis različnih seznamov prejetih računov

·         Izpis bruto in neto prometa po dobaviteljih

·         Ažuren prenos podatkov v Finančno poslovanje

·         Skeniranje prejetih računov

·         Spremljanje naročil dobaviteljem

 

Program za vsak račun tudi vedno prikazuje povezavo s plačilnim prometom ( ali je plačilo že v saldakontih, ali je še na temeljnici ali je v pripravi oziroma je na predlogu za kompenmzacijo).

 

Prednosti

·         Centralno zajemanje vseh prejetih faktur (tolarskih in deviznih)

·         Računalniška likvidacija faktur

·         Avtomatično knjiženje likvidiranih prejetih faktur v glavno knjigo in saldakonte

·         Ažurnost stanja obveznosti do dobaviteljev

·         Razni pregledi prejetih faktur dobaviteljev

 

Zelo podroben sistem dovoljenj za posamezne akcije znotraj  programa omogoča učinkovito delitev dela med delavci, zadolženimi za vnos, likvidacijo in prenos likvidiranih faktur v glavno knjigo in saldakonte.

 

Finance                                 Na začetek

 

DDV

V modulu Likvidatura lahko zelo enostavno, ob zajemanju vsakega prejetega računa, določite vse vstopne davke, katere ste, kot zavezanec za DDV, dolžni spremljati. Na osnovi te specifikacije se naredi tudi avtomatska temeljnica, ki poknjiži vse podatke o prispelem računu, vključno z vstopnim davkom na dodano vrednost. Poleg vseh ostalih evidenc imate na voljo tudi izpis Knjiga prejetih računov - promet blaga in storitev in izpis Knjiga prejetih računov za dana predplačila. Na izpisu so prikazane vse predpisane rubrike. Program podpira vse možne kombinacije obračuna DDV, kot so računi od domačih zavezancev za DDV, od uvoza, od opravljene storitve tuje pravne osebe, od pavšalnega nadomestila, prav tako podpira tudi obračun DDV, ki se ne sme odbiti (npr. reprezentanca, osebni avtomobili, …). Na enem mestu in na najhitrejši in najlažji način boste vsak prejet račun opremili s potrebnimi podatki, tako da ni potrebno nobeno podvajanje vnosov zaradi evidence o DDV. Za dodatek pa vam program, v povezavi s knjiženimi izdanimi računi iz finančnega poslovanja in knjigo prejetih ECL od uvoza, v celoti pripravi obrazec DDV-O. Za lažjo kontrolo imate na voljo tudi kontrolne izpise iz knjige prejetih računov, ki opozarjajo na neusklajenost med zneski DDV in vrednostjo računa.

 

Finance                                 Na začetek

DIS-Finančni Direktorski Informacijski Sistem

Programski paket FINDIS predstavlja vrh finančno računovodskega informacijskega sistema, ki v veliki meri izboljšuje in dopolnjuje poslovni informacijski sistem podjetja.

 

Na osnovi stanja v saldakontih vsak večer izračuna pomembne podatke o kupcih in dobaviteljih, ki so nato na voljo za izredno hitre vpoglede in statistike. Kot dodatek lahko vse preglede in statistike prenesete v okolje Microsoft Excel, kjer lahko sami naredite različne dodatne analize in grafikone, ki jih lahko po elektronski pošti takoj pošljete sodelavcem ali ostalim.

 

Podatki se med dnevom ne spreminjajo, po želji jih lahko vsako jutro prenesete na notesnik in jih “odnesete” na različne sestanke. Za vsakega partnerja imate takoj prikazane naslednje podatke:

 

q  letošnji promet partnerja kot kupca ali dobavitelja

q  lanski promet partnerja kot kupca ali dobavitelja

q  saldo odprtih postavk

q  zapadle terjatve

q  tožene terjatve

q  znesek neplačanih zamudnih obresti

q  dani in prejeti avansi

q  dani in prejeti krediti

q  povprečen rok plačila za izdane in prejete fakture

q  povprečna zamuda plačila (v dnevih)

 

Za kupce se posebej, ob saldu in zapadlih terjatvah, pokaže še delitev zapadlih terjatev do 15, 30, 60 in več dni, ter znesek terjatev, ki so v kompenzaciji. Obenem prikaže terjatve razdeljene po profitnih enotah in stroškovnih mestih.

 

Pri pregledu stanj se lahko vidi analitičen prikaz vseh odprtih oziroma zapadlih dokumentov. S pomočjo zelo bogatih filtrov si lahko ogledujete samo kritične podatke, izbirate vrstni red sortiranja oziroma zahtevate prikaz prvih 10, 100, ali podobno partnerjev po velikosti salda, prometa, zapadlih, toženih, …

 

Vsi ti podatki se izračunajo vsak večer iz vaše obstoječe baze podatkov in so takoj na voljo vsem, ki imajo dovoljenje za uporabo teh podatkov.

 

Program omogoča za vsakega poslovnega partnerja tudi vnos poljubnih opravil, ki jih je potrebno narediti  v zvezi s poslovnim partnerjem. Vsako opravilo ima status in odgovorno osebo, tako da lahko na enem mestu poleg ažurnih podatkov zabeležite tudi vse različne dogovore in naloge.

 

Programski paket deluje v lokalni računalniški mreži (LAN), v povezavi s FINANČNIM POSLOVANJEM. V primeru odsotnosti iz podjetja lahko podatke dobite tudi po elektronki pošti in jih enostavno prepišete na vaš prenosni računalnik.

 

 

 

 

Na začetek

 

Plačilni promet  - CCPlaPro

tolarski in devizni plačilni promet s kompenzacijami in multikompenzacijami ter avtomatsko povezavo z e-bančništvom

 

Tolarski plačilni promet

Programski modul TOLARSKI PLAČILNI PROMET je namenjen avtomatski pripravi virmanskih plačil, kompenzacij, multikompenzacij in evidenci prejetih in izdanih menic. Omogoča tako izpisovanje virmanskih nalogov ali pa pripravo datoteke za povezovanje z elektronskim plačilnim prometom poslovnih bank ( podatki iz vaše baze podatkov se avtomatsko prepišejo v predpisani obliki v bančni plačilni promet). Na osnovi prejetih elektronskih izpiskov o opravljenem plačilnem prometu preko poslovne banke program avtomatično prikaže vse prilive in odlive in jih shrani v bazo podatkov. Knjiženje odlivov je avtomatično iz pripravljene temeljnice, prav tako je možno avtomatično knjiženje prilivov v primeru smiselne uporabe sklicevanja.

 

·         VIRMANI

V operativi plačilnega prometa je možno obdelovati vse odprte obveznosti. Večina obveznosti "vstopi" v plačilni promet preko likvidature prejetih računov, del obveznosti pa preko ročnega vnosa ostalih obveznosti, ki niso na prejetih računih (razni prispevki, davki, nakazila in vračila kreditov, nakupi deviz, predračuni ipd.). Uporabnik najprej določi kriterij, katere obveznosti bi plačeval. Iz ponujenih obveznosti nato izbere vse ali posamezne, po želji zmanjšuje zneske plačil (neplačani del računa se bo predlagal v plačilo naslednjič) oziroma spreminja osnovni kriterij. Obveznosti se prikazujejo urejene po zapadlosti ali po dobaviteljih. Možno je pripraviti plačila tudi za naprej (dan ali celo teden). Pri pripravi plačil program upošteva trenutno stanje v bazi podatkov (likvidirane račune, kompenzacije, pripravljene virmane), tako da ni potrebne nobene dodatne skrbi ali je ta obveznost slučajno v kompenzaciji ali pa je bila plačana danes zjutraj ali včeraj.

 

Ko uporabnik dokončno izdela spisek plačil za določen dan, lahko izpiše virmanske naloge ali pa izbere elektronsko plačevanje. Elektronsko plačevanje kreira datoteko z virmani (tkdis.txt), ki jo lahko prenesete - “uvozite” v program poslovne banke. Takoj ko dobite izpisek  poslovne banke, temeljnico potrdite (vpišete številko izpiska). S tem se vsa plačila avtomatsko poknjižijo v glavno knjigo in saldakonte. Program Plačilni  promet upošteva kot plačila tudi nepotrjene temeljnice, tako da dvakratno plačevanje ni možno, tudi če temeljnice iz kakršnegakoli razloga ne potrdite.

 

·         MEDSEBOJNE IN VERIŽNE KOMPENZACIJE

Izdelava predloga za medsebojno ali verižno kompenzacijo je zelo enostavna, saj uporabnik lahko med vsemi odprtimi terjatvami in obveznostmi izbira in označuje katero terjatev in obveznost bo kompenziral. Znesek kompenzacije je lahko seveda manjši od zneska terjatve. Ko je uporabnik pripravil kompenzacijo, jo lahko prepiše v datoteko kompenzacij v pripravi.

Pri verižni kompenzaciji je mogoče evidentirati podatke o udeležencih v verigi, za možnost kasnejšega iskanja kandidatov za verižno kompenzacijo.

Velika prednost programa je tudi možnost povsem avtomatizirane izdelave predlogov za medsebojne kompenzacije. Partnerje, za katere želite narediti predlog za medsebojno kompenzacijo, posebej označite, vnesete še datum zapadlosti, do katerega naj se naredijo predlogi, in že bo program za vas izdelal na desetine predlogov.

S posebno akcijo se vse potrjene kompenzacije, ki še niso poknjižene v glavni knjigi in saldakontih, prepišejo na temeljnico za prenos v finance.

 

·         MULTIKOMPENZACIJE

Program za partnerje, ki ustrezajo vašim (parametersko definiranim) pogojem in samo za dogovorjene načine plačila (parameter obdelave), pripravi seznam obveznosti. Te obveznosti je možno še izločati oz. popravljati, nato pa program izračuna skupni znesek dolga. Izpis predloga je možen v obliki predpisanega formularja, oziroma program naredi datoteko, ki jo nato s programom EMLK (od APP ) podpišete s svojim geslom in pošljete po elektronski pošti na APP. Na podlagi specifikacije Agencije za plačilni promet o obdelavi multikompenzacije po partnerjih nato za vsakega partnerja popravite predlagani znesek obveznosti v sprovedeni znesek in program bo sam avtomatično naredil temeljnico zapiranj obveznosti po sistemu najprej plačam najstarejšo obveznost. Možen je tudi uvoz datoteke z rezultati multikompenzacije in program bo vse naredil sam. Tako označene obveznosti predstavljajo temeljnico za prenos v glavno knjigo in saldakonte z datumom dokumenta (sprovedbe multikompenzacije), ki ga ob izdelavi temeljnjice določi uporabnik. Po končani multikompenzaciji se izpišejo dopisi dobaviteljem v katerih je navedeno, katere obveznosti ste pokrili z multikompenzacijo.

Na začetek

Devizni plačilni promet

Modul DEVIZNI PLAČILNI PROMET je tesno povezan z moduloma FINANČNO POSLOVANJE (glavna knjiga s saldakonti) in LIKVIDATURA PREJETIH RAČUNOV. Poleg priprave in izpisa obrazcev za nakazilo, odprtje akreditiva in dispozicije za koriščenje priliva vam omogoča tudi avtomatsko pripravo virmana za plačilo protivrednosti in provizije za nalog za nakazilo. Program omogoča tudi avtomatsko knjiženje sprovedenih nakazil in likvidiranih prilivov v finance.

 

·         NALOG ZA NAKAZILO

Program na pripravo nalogov za nakazilo omogoča hiter in enostaven vnos podatkov, ki so potrebni za izpis obrazca 1450. Posebnost je ta, da lahko za tujega poslovnega partnerja definirate njegovo standardno poslovno banko in njegov bančni račun pri tej banki, kar vam omogoča enostavnejšo in hitrejšo pripravo obrazca. Za domačo poslovno banko lahko vnesete poleg njenega žiro računa tudi šifro in sklic tako za protivrednost kot za provizijo. Na obrazec nato "pripnete" fakture, ki jih želite plačati. Plačate lahko tudi predračune in razne druge obveznosti, ki niso vnešene v likvidaturi prejetih faktur. Na nakazilu morate seveda tudi definirati šifre osnov odlivov.  Program vam omogoča več različnih statistik in pregledov iz samih nakazil (knjiga odlivov, nesprovedena nakazila, odprta nakazila, odlivi  po valutah in osnovah, ...). Ob izdelavi obrazca 1450 lahko avtomatsko pripravite tudi virmanska nakazila za protivrednost in provizijo.

 

 

·         NALOG ZA  ODPRTJE AKREDITIVA

Program za pripravo nalogov za odprtje akreditiva omogoča hiter in enostaven vnos podatkov, ki so potrebni za izpis obrazca 1451. Po izpisu obrazca morate seveda zavesti številko akreditiva in datum odprtja akreditiva. Prav tako morate ob črpanju akreditiva to zavesti na sam obrazec.  Program vam omogoča tudi več različnih statistik in pregledov iz samih akreditivov (knjiga akreditivov, odprti akreditivi, odlivi  po valutah in osnovah, ...).

 

·         PRILIVI

Program za razpored prilivov vam omogoča razporeditev priliva na eno ali več faktur oziroma predračunov. Pri razporejanju priliva vam program pomaga s prikazom trenutno odprtih postavk kupca. Priliv je lahko v katerikoli valuti, neodvisno od valute računa. Po razporeditvi priliva lahko izpišete dispozicijo za koriščenje plačila iz tujine. Program vam omogoča tudi več različnih statistik in pregledov iz samih prilivov (knjiga prilivov, prilivi po kupcih, prilivi  po valutah in osnovah, ...).

 

 

Na začetek

 

Komerciala - CCZTPro

·         fakturiranje na domačem in tujem trgu 

·         pogodbeno fakturiranje (najemnine, obratovalni stroški)

·         blagovno poslovanje (z roki trajanja in serijami)

·         spremljanje projektov

 

Na začetek

 

Naročnine

programski paket za spremljanje različnih naročnin (kabelska televizija, internet, revije…)

 

Na začetek

 

 

Plače in kadrovska evidenca - CCPiKpro

 

Obračun plač zaposlenim

Izračun in izplačilo plač, regresa, drugih izplačil v povezavi z zaposlitvijo (jubilejne nagrade…). Uporabnik lahko preko nastavitev vrst obračunov in formul popolnoma individualno nastavi sistem obračuna. Vnos podatkov za obračun lahko poteka preko predefiniranih vrst obračuna, ki se avtomatično dodajo ob vsakem obračunu, preko avtomata, ki omogoča enkratno dodajanje posamezne vrste obračuna ali zneska vsem zaposlenim, lahko pa tudi preko vnosa prometnih podatkov, kjer podatke o opravljenih urah vnaša lahko tudi vodja sektorja, ki sicer v obračun plač nima vpogleda.

 

Modul omogoča izračun plač po različnih načinih in željah uporabnika (iz faktorja posameznega zaposlenega, iz plačnega razreda…). Prav tako lahko individualno nastavite izračun povračil materialnih stroškov. Izplačujete lahko tudi dodatno pokojninsko zavarovanje.

 

Iz obračuna plač avtomatsko naredite virmane in datoteko za plačilo preko DO, na koncu pa podatke še prenesete v GK. Program vsebuje izpise predpisanih poročil (REK obrazci, 1-ZAP/M, ZAP-STRU/L…) in še celo vrsto statistik, ki so potrebne za spremljanje in pregled evidenc.

 

Drugi osebni prejemki

Program je namenjen obračunu drugih osebnih prejemkov, ki zajema naslednje vrste  izplačil:

-       obračun avtorskih honorarjev (iz delovnega razmerja, v odvisnem razmerju z izplačevalcem, v neodvisnem  razmerju z izplačevalcem);

-       obračun  podjemnih pogodb;

-       dohodek z oddajanjem premoženja v najem;

-       dohodek samostojno opravljanjem poklica na področju kulturne dejavnosti z upoštevanjem posebne olajšave;

-       sejnine, nagrade, udeležbe v dobičku, dividende itd…

Modul omogoča individualno nastavitev posameznih vrst izplačil, izračun izplačila, prenos v plačilni promet in glavo knjigo ter avtomatski prenos za izračun podatkov v dohodnino. Iz programa izpišete vse potrebne REK obrazce.

 

Kadrovska evidenca

Ta programski modul omogoča spremljanje zaposlenih na različne načine. Od osnovnih podatkov ter bivališča, zaposlitve, invalidnosti, družinskih članov in raznih omejitev do spremljanja listin zaposlenih (izkaznice, delovni dokumenti, ostali dokumenti, zdravniški pregledi, pretekle zaposlitve, zadolžitve, vajenci )  in pa seveda spremljanju kariere zaposlenega (štipendist, jeziki, znanja, študij, izpiti, tečaji, usposobljenost, kariera v podjetju, članstvo v organizacijah in dobljena priznanja). Program omogoča tudi spremljanje in vnos prerazporeditev znotraj podjetja (drugo delovno mesto, STM, plačni razred…) in aktivacijo le-teh pred ustreznim obračunom plače. Možna je avtomatska izdelava in izpis odločb za dopuste, avtomatsko dodajanje dopustov za otroke in delovno dobo in dodatnih dopustov (npr. za posebne delovne pogoje, za starost…) ter avtomatski prenos lanskega neporabljenega dopusta. Program avtomatsko vodi izrabo in stanje dopusta glede na vnos v modul plače.

Modul Kadrovska evidenca vsebuje več kot 100 različnih statistik, od podatkov o zaposlenih do spremljanja poteka raznih izpitov, zdravniških pregledov itd.

Omogočen je tudi izvoz podatkov v Excel za potrebe tiskanja pogodb o zaposlitvi.

 

Dohodnina

- je modul, ki ob koncu leta izračuna podatke, ki jih mora podjetje in zaposleni prijaviti za dohodnino. Izračunajo se podatki iz plač in iz drugih izplačil, izpišejo se obvestila zaposlenim o prejemkih v preteklem letu in izdela se datoteka za dohodnino.

 

 

 

Na začetek